Oργανόγραμμα

Oργανόγραμμα

Διάρθρωση της Υπηρεσιακής Μονάδας:

Η Υπηρεσιακή Μονάδα του Ιδρύματος αντιστοιχεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, με υποκείμενη οργανική μονάδα το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.

Σήμερα, οι υπηρετούντες στο Ίδρυμα τακτικοί υπάλληλοι είναι δύο ΠΕ κατηγορίας και ένας ΔΕ και η μισθοδοσία τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του Βαρβακείου Ιδρύματος.