Μέλη

Μέλη

           Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 725/1977 το Ίδρυμα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζεται με  απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει τριετή θητεία και συγκροτείται σε Σώμα μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.725/1977, το Διοικητικό Συμβούλιο του Βαρβακείου Ιδρύματος αποτελείται από επτά μέλη που προέρχονται : «α) εκ του διδακτικού προσωπικού της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής, β) εξ ανωτάτων ή ανωτέρων υπαλλήλων των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, εν ενεργεία ή συνταξιούχων, γ) εκ μελών της Σχολικής Εφορείας ή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής και δ) εκ μελών του Συλλόγου Αποφοίτων της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής εχόντων κατά προτίμησιν τεχνικάς γνώσεις. Τα υπό στοιχ. γ΄ και δ΄ μέλη υποδεικνύονται υπό των Διοικητικών Συμβουλίων των οικείων Νομικών Προσώπων».

Η σημερινή σύνθεση του Δ.Σ. έχει οριστεί με την αριθμ. 24161/Ζ1/14-2-2017 (ΦΕΚ 72/ΥΟΔΔ/15-2-2017) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα, μετά τη συγκρότησή του σε Σώμα το Δ.Σ. έχει σήμερα την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος Δ.Σ.:

  • Λυκούδη Ευαγγελία του Διονυσίου, Καθηγήτρια του Πρότυπου Γυμνασίου της Βαρβακείου Σχολής, ως εκπρόσωπός του

Αντιπρόεδρος:

  • Βαλαδάκης Ανδρέας του Δημητρίου, Καθηγητής του Πρότυπου Γενικού Λυκείου της Βαρβακείου Σχολής, ως εκπρόσωπός του

       Ταμίας:

  • Τζάνας Δημήτριος του Βασιλείου, Γραμματέας του Συλλόγου Αποφοίτων της Βαρβακείου Σχολής, ως εκπρόσωπός του

Μέλη:       

  • Γιαννόπουλος Παναγιώτης του Φώτη, Προϊσταμένος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως εκπρόσωπός του
  • Παγώνη Πηνελόπη, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών, ως εκπρόσωπός του
  • Γκενάκος Παναγιώτης του Δημητρίου, μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πρότυπου Γυμνασίου της Βαρβακείου Σχολής, ως εκπρόσωπός του
  • Καρλής Κωνσταντίνος του Οδυσσέα, μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πρότυπου Γενικού Λυκείου της Βαρβακείου Σχολής, ως εκπρόσωπός του