Μέλη

           Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 725/1977 το Ίδρυμα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζεται με  απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει τριετή θητεία και συγκροτείται σε Σώμα μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.725/1977, το Διοικητικό Συμβούλιο του Βαρβακείου Ιδρύματος αποτελείται από επτά μέλη που προέρχονται : «α) εκ του διδακτικού προσωπικού της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής, β) εξ ανωτάτων ή ανωτέρων υπαλλήλων των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, εν ενεργεία ή συνταξιούχων, γ) εκ μελών της Σχολικής Εφορείας ή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής και δ) εκ μελών του Συλλόγου Αποφοίτων της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής εχόντων κατά προτίμησιν τεχνικάς γνώσεις. Τα υπό στοιχ. γ΄ και δ΄ μέλη υποδεικνύονται υπό των Διοικητικών Συμβουλίων των οικείων Νομικών Προσώπων».

Η σημερινή σύνθεση του Δ.Σ. έχει οριστεί με την αριθμ. 24161/Ζ1/14-2-2017 (ΦΕΚ 72/ΥΟΔΔ/15-2-2017) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα, μετά τη συγκρότησή του σε Σώμα το Δ.Σ. έχει σήμερα την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος Δ.Σ.:

  • Λυκούδη Ευαγγελία του Διονυσίου, Καθηγήτρια του Πρότυπου Γυμνασίου της Βαρβακείου Σχολής, ως εκπρόσωπός του

Αντιπρόεδρος:

  • Μπαχάς Μάριος του Αντωνίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής, ως εκπρόσωπός του

Ταμίας:            

  • Παγώνη Πηνελόπη του Σωτηρίου, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών

Μέλη:       

  • Διονυσοπούλου Παναγιώτα του Παναγιώτη, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως εκπρόσωπός του
  • Βαλαδάκης Ανδρέας του Δημητρίου, Καθηγητής του Πρότυπου Λυκείου της Βαρβακείου Σχολής, ως εκπρόσωπός του
  • Βλαχογιάννης Βίκτωρ του Χρήστου, μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πρότυπου Γενικού Λυκείου της Βαρβακείου Σχολής, ως εκπρόσωπός του
  • Πρινιανάκη Έλλη του Κωνσταντίνου, μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πρότυπου Γυμνασίου της Βαρβακείου Σχολής, ως εκπρόσωπός του