Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Ιούλιος 2016

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Ιούλιος 2016