Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Αύγουστος 2017