Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Αύγουστος 2017

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Αύγουστος 2017