Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Σεπτέμβριος 2017