Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Νοέμβριος 2017