Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Δεκέμβριος 2017