Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Αύγουστος 2018

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Αύγουστος 2018