Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Σεπτέμβριος 2018

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Σεπτέμβριος 2018