Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Ιούνιος 2016

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Ιούνιος 2016