Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Σεπτέμβριος 2016

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Σεπτέμβριος 2016