Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Ιούνιος 2017

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Ιούνιος 2017