Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Ιούλιος 2017

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Ιούλιος 2017