Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Σεπτέμβριος 2017

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Σεπτέμβριος 2017