Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Ιούνιος 2018

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Ιούνιος 2018