Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Ιούλιος 2018

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Ιούλιος 2018