Προφίλ

Προφίλ

Μορφή:

Το «Βαρβάκειον Ίδρυμα» είναι ΝΠΔΔ, που συστήθηκε με το Ν.Δ. 2562/1953 (ΦΕΚ 240 Α΄). Εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών, ως κληροδότημα κοινωφελούς σκοπού διεπόμενο από τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄) και συνεποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, λόγω του εκπαιδευτικού σκοπού του.

Το Ίδρυμα δεν επιχορηγείται ή χρηματοδοτείται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Έδρα:

Η υπηρεσία του Ιδρύματος στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία στον 4ο όροφο του μεγάρου επί της οδού Ιπποκράτους 2 και Ακαδημίας, στην Αθήνα.

 

Νομικό Πλαίσιο:

            Η νομοθεσία που διέπει το Βαρβάκειο Ίδρυμα είναι η εξής:

-          Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

-          Ν.Δ.2562/1953 (Φ.Ε.Κ. 240 Α΄) «Περί συστάσεως Βαρβακείου Ιδρύματος».

-          Β.Δ. της 17/2/1956 (ΦΕΚ 76 Α΄) «Περί του τρόπου διοικήσεως και διαχειρίσεως της περιουσίας του Βαρβακείου Ιδρύματος».

-          Π.Δ. 690/1974 (ΦΕΚ 298 Α΄) «Περί τροποποιήσεως του από 17/2/56 Β.Δ/τος».

-          Ν.725/1977 (ΦΕΚ 300 Α΄) «Περί συνθέσεως του Δ.Σ. του Βαρβακείου Ιδρύματος και άλλων τινών διατάξεων».

-          Κ.Υ.Α.1114515/4165/0001/27-10-89 (ΦΕΚ 840 Β΄, όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 875 Β΄) «Αντιστοίχιση Υπηρεσιακής Μονάδας του Βαρβακείου Ιδρύματος με εκείνες του Ν.1586/1986 και καθορισμός κλάδων, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για κάλυψη θέσεων προϊσταμένων».